# پیامک

فک و فامیله داریم

فــــک و فـــامـــیــل شـــمـــا هــم از چــیـــزایـــی کـــه در مـــوردش هـــیــچ اطـــلـــاعـــاتــی نـــدارن بــیــشــتــر حـــرفـــــ مـــیــزنــنــد و اظـــهــار نـــظــر مــیــکــنــن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید