فک و فامیله داریم

فــــک و فـــامـــیــل شـــمـــا هــم از چــیـــزایـــی کـــه در مـــوردش هـــیــچ اطـــلـــاعـــاتــی نـــدارن بــیــشــتــر حـــرفـــــ مـــیــزنــنــد و اظـــهــار نـــظــر مــیــکــنــن یـــا فــقــط فـــامــیــلـــای مــن ایـــنــجــوریــن؟

/ 0 نظر / 9 بازدید